QR Icon

WÓJT GMINY RABA WYŻNA

działając jako organ prowadzący ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektora w niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Raba Wyżna:

1.    Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie, 34-723 Sieniawa 92;
2.    Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 29;
3.    Przedszkole Gminne w Skawie, 34-713 Skawa 584 A.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone odpowiednio w § 1, § 2, § 3, § 5 oraz w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz.U. z 2009 r., nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………………….”: w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 w terminie do dnia 29 MARCA 2017 ROKU.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie.

Tu można pobrać szczegóły konkursu - Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 13 marca 2017 roku.

źródło: BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647