QR Icon

W dniach  od 09-11 marca 2020 roku, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla Gminy Raba Wyżna. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji jest budynek Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9...

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000 - którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedną fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt lub Burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wyszczy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący również obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami RP. W związku z powyższym prosi się wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują poza granicami RP na stałe i podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej o dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenia stałego zamieszkania poza granicami RP, celem skreślenia z list osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 182691258 (referat Spraw Obywatelskich)

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/obwieszczenie_2019.pdf

https://www.nowotarski.pl/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-w-2020-roku-na-terenie-powiatu-nowotarskiego-6001.html

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.z 2019 poz. 1541).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 1980)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz.U. poz.1981)

 

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647