QR Icon

W dniu 30.03.2012 roku zakończyła się rekrutacja do wzięcia udziału w Projekcie Systemowym pt. „Nowy zawód- nowa perspektywa- lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna”.

 

Realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Raba Wyżna. Projekt kierowany był do mieszkańców gminy, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych (nieaktywnych zawodowo) o niskich kwalifikacjach zawodowych z wykształceniem co najwyżej średnim.
Dla tejże grupy społecznej zorganizowano w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego dwa kursy :
Opiekun/ka do dzieci i osób starszych
Prawo jazdy KAT „B”
     W wyniku rekrutacji zakwalifikowało się 20 osób, 18 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby te po przeprowadzeniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy rozpoczęły szkolenia.
Pierwszymi z przeprowadzonych zajęć dla beneficjentek i beneficjentów ostatecznych były Warsztaty Kompetencji Społecznych. Spotkania te pozwoliły uczestnikom poznać obecnie stosowane techniki rekrutacji do pracy, stosowane dokumenty aplikacyjne i umiejętność ich napisania, zagadnienia
z Prawa Pracy, metody autoprezentacji i kreowania wizerunku zawodowego. Pokazano także jak można starać się o środki w ramach różnorodnych dofinansowań i jak wypełnić odpowiednią dokumentację, beneficjentom   przedstawiono również formy aktywizacji społecznej. Zajęcia zakończono krótkim testem sprawdzającym i rozdano certyfikaty ukończenia.  
Następny etap to Psychologiczne Warsztaty Grupowe podczas różnorodnych ćwiczeń psychologicznych zaprezentowano: przebieg procesu komunikowania się, procesy towarzyszące powstawaniu grupy i samo jej tworzenie oraz zasady   asertywnego zachowania.
W ramach zadań projektowych prowadzone są dla beneficjentów ostatecznych Indywidualne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne a w ramach działań środowiskowych osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą skorzystać z porad prawnych a także konsultacji prowadzonych przez terapeutę uzależnień.
    Programem aktywizacji objęte są również dzieci beneficjentów i dzieci z ich otoczenia. W szkołach pod okiem specjalistów odbywają się dla nich zajęcia rekreacyjno–sportowe.      
     Przed przystąpieniem do części merytorycznej kursów przeprowadzono szkolenie BHP, którego celem było pokazanie beneficjentom zgodnych z zasadami i przepisami zasad bezpieczeństwa na wybranych stanowiskach pracy. Po tych zajęciach beneficjenci i beneficjentki rozdzielili się na dwie grupy w zależności od wybranego przez siebie kursu i rozpoczęli zajęcia merytoryczne.
Prawo jazdy KAT”B” – rozpoczęto od szkolenia z zakresu „pierwszej pomocy” po czym przystąpiono do omawiania przepisów i zasad ruchu drogowego. Kursanci jazdy szkoleniowe pod bocznym okiem instruktorów odbywali w Nowym Sączu i tam przystępowali do egzaminu.
Opiekun\ka  do dzieci i osób starszych – w części merytorycznej przedstawiono uczestniczkom choroby wieku dziecięcego i starczego omówiono opiekę
w wymienionych przedziałach wiekowych. Postępowanie przy sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia. Nauczono jak przeprowadzić pomiar ciśnienia tętniczego i innych działań związanych z opieką. Beneficjentki uczestniczące
w tym kursie praktykę zawodową odbyły w Prywatnym Przedszkolu przy ulicy Wojska Polskiego w Nowym Targu.
W dniu 14 lipca 2012 roku dla beneficjentów i ich rodzin została zorganizowana całodniowa wycieczka do Dinozatorlandu – parku ruchomych dinozaurów w Zatorze. Po odwiedzeniu części parku z dinozaurami, odbyta została lekcja paleontologiczna przy pomoc dłutka i młotka z bryły gipsowej można było wydobyć dinozaura. Wszyscy uczestnicy dostali certyfikaty młodego paleontologa. Po tej części rozpoczęła się wielka zabawa do dyspozycji uczestników było całe wesołe miasteczko na terenie parku. Liczne ciekawe karuzele, pojazdy na szynach, dmuchane zjeżdżalnie a także kulkowe baseny dostarczały uczestnikom wiele emocji. W między czasie wszyscy udali się na obiad do karczmy należącej do obiektu. Po pysznym obiedzie powrócili do zabawy lecz czas leci szybko i o godzinie 16.00 wszyscy ze smutnymi minami spotkali się przed autokarem i wyruszyli w drogę powrotną. W drodze powrotnej  w Wadowicach odbył się postój  by oddać hołd Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. Po krótkiej modlitwie wyruszono w dalszą drogę do Raby Wyżnej. Wycieczkę zakończono o godzinie 19.00.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647