Drukuj

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej na rok szkolny 2015/2016.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie Wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 30 czerwca 2015 r.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  3. zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki w roku szkolnym 2015/2016.

W części: uzasadnienie zgłoszenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka, prosimy dopisać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pobierania nauki.

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół i ośrodków istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 można pobrać:

  1. Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej pokój nr 2-09;

  2. ze strony internetowej: bip.rabawyzna.pl

Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

Odsłony: 1354