QR Icon

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej informuje, że uchwałą nr XLI/383/2022 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 kwietnia 2022 r. zostało wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalony został regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Miejsce to znajduje się na placu gminnym Pagiet w Rabie Wyżnej i na placu tym zamontowano tablicę informacyjną wyznaczającą miejsce prowadzenia handlu z zamieszczonym regulaminem korzystania z tego placu.

Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na miejscu wyznaczonym uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21.04.2022 r.
2. Definicje:
1) rolnik – rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
2) domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
a) ukończyła 15 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
3) produkty rolne lub spożywcze – produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny,
handel – proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

§ 2. 1. Określone w § 1 miejsce jest dostępne dla rolników i ich domowników w piątek i sobotę od godz.7.00 do 16.00.
2. Właścicielem działek określonych w uchwale jest Gmina Raba Wyżna.
3. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu w piątki i soboty zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

§ 3. Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Treść uchwały wraz z regulaminem można pobrać z BIP Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647