Drukuj

W terminie od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.  mieszkańcy Gminy Raba Wyżna winni złożyć  wypełnieniony formularz zgłoszenia do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (szamb), Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454,z późn. zm. ) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (tzw. szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym, celem aktualizacji ww. ewidencji, zwracam się do Mieszkańców Gminy Raba Wyżna o wypełnienie stosownego formularza zgłoszenia. Zgłoszenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz innych podmiotów władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie gminy Raba Wyżna.

Wypełnione formularze można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41

 

Formularze dostępne są również w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok.3-02.
Wypełnione formularze można składać w terminie od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, Wójt Gminy Raba Wyżna, będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

Odsłony: 1693