QR Icon

Od 1 lipca 2019r. w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości nie będą, jak dotychczas wyposażane w pojemnik na odpady zmieszane.  Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym spoczywać będzie na właścicielach nieruchomości.  Obowiązek ten wynika z zapisu art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

    Nie ulega zmianie kwestia worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – będą one, tak jak do tej pory zapewniane właścicielom nieruchomości przez firmę odbierającą odpady.
    W związku z tym, że wprowadzona zmiana powoduje konieczność gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w zakupionym we własnym zakresie pojemniku (lub worku koloru czarnego) przekazujemy  Państwu istotne informacje dotyczące pojemników na odpady zmieszane:

1. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna - minimalna objętość w pojemniku na jednego mieszkańca nie powinna być mniejsza niż 30l, z tym że jeden pojemnik na gospodarstwo domowe powinien być nie mniejszy niż 80 l.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, sprawne technicznie, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe oraz być przystosowane do opróżniania przez samochody specjalistyczne.

3.Pojemniki o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą  normą                          PN-EN 840-1:2013-05, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.
Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy pojemnik spełnia właśnie tą normę - w ofercie sprzedażowej często bowiem oferowane są pojemniki, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

    Z informacji otrzymanych od firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych tj. FCC Podhale Sp. z o.o. wynika, że mieszkańcy będą mieli możliwość odkupienia dotychczas użytkowanych pojemników.
    Informacje o zasadach zakupu pojemników będą przekazywane przez firmę wywozową podczas odbioru odpadów. Pojemniki, które nie zostaną odkupione, będą odbierane.
    Osobom zainteresowanym zakupem pojemnika dodatkowych informacji będzie udzielała firma FCC Podhale Sp. z.o.o.  - Biuro Obsługi Klienta w Jabłonce – tel. 18 265 22 52

    Dodatkowe informacje o wprowadzanych zmianach można uzyskać w Zakładzie  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647