Drukuj

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty.
Od dnia 1 sierpnia 2019r. będą obowiązywały następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Odpady zbierane w sposób selektywny - 15 zł od 1 mieszkańca,
Odpady zbierane w sposób nieselektywny- 30 zł od 1 mieszkańca.

Konieczność złożenia nowych deklaracji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie od 1 do 16 sierpnia 2019r., gdzie datą powstania obowiązku złożenia deklaracji będzie 1.08.2019r.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.
Nową deklarację składa ten sam właściciel, który składał poprzednią deklarację. 
 Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r. bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej lub Urzędzie Gminy Raba Wyżna jak również ze strony internetowej www.rabawyzna.pl zakładka - „Gospodarowanie odpadami”.

Zmiana metody naliczenia oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Od 01.07.2019r. zwiększył się bowiem koszt samej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - o około 190% w stosunku do dotychczasowego. Obowiązująca niezmiennie od 2013r. wysokość opłat powodowała, że wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych nie pokryłyby obecnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

Od września 2019 r. zmianie ulegną również terminy wnoszenia opłaty – właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz w miesiącu, z dołu, bez  wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Czyli: opłata za miesiąc wrzesień 2019 r.  - będzie płatna do 10 października 2019, opłata za miesiąc październik 2019 r.  - będzie płatna do 10 listopada 2019r., itd.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165.

Odsłony: 2485