QR Icon

Szanowni mieszkańcy i przedsiębiorcy, Gmina Raba Wyżna w nowym systemie gospodarki odpadami przyjęła takie rozwiązanie, że deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy składają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna o czym informowaliśmy wielokrotnie od początku tego roku.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne i wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są w dalszym ciągu zobowiązani do przekazywania odpadów do wybranej przez siebie firmy, która uzyskała wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualny wykaz firm dostępny jest w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna pod adresem www.bip.rabawyzna.pl w zakładce „Wykaz danych o środowisku i jego ochronie” i dalej „Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów” lub w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 18 2691271). Na realizację tej usługi należy mieć podpisaną umowę z ww. firmą.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raba Wyżna właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane w tym również prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświatowymi, zdrowia zobowiązani są dostosować objętość pojemników do swych indywidualnych potrzeb według następującej normy:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 40 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l tygodniowo;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, gospodarstw agroturystycznych 20 l na jedno łóżko (miejsce
noclegowe);
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

W najbliższych dniach rozpocznie się, proces weryfikacji stanu realizacji tego obowiązku w stosunku do przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

Z poważaniem
Kierownik ZGKiM

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647