QR Icon

Wójt Andrzej Dziwisz otrzymał od Rady Gminy Raba Wyżna absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Ponadto Rada Gminy Raba Wyżna w finale dyskusji na temat raportu o stanie gminy Raba Wyżna za rok 2018 udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Raba Wyżna. W obu sprawach radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Beata Kalemba - skarbnik gminy. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowały Komisje Rady Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Raba Wyżna za rok 2018 i pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia gminy.

W trakcie dyskusji radni podkreślili zaangażowanie władz i pracowników w rzetelne wykonanie zadań własnych i zleconych gminie oraz w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania, które służą rozwojowi gminy.

Podczas sesji podjęto także uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwalono także wzór deklaracji o wysokości tej opłaty.

Dotychczas obowiązującą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z metody „od gospodarstwa domowego” zmieniono na metodę, w której opłata ta stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Nowy wzór deklaracji dostosowany jest zatem do wprowadzanej metody. Podsumowując, opłata naliczana będzie miesięcznie od każdego mieszkańca, a nie od określonej liczby mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe, jak było dotychczas.

Uchwalono też wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Czyli za śmieci niesegregowane mieszkaniec gminy zapłaci miesięcznie 30 złotych, a za segregowane 15 zł.

Zmianie ulegnie także termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby opłata ta była uiszczana raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę uiszczać się będzie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany właścicielowi nieruchomości lub do kasy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, położonym w Rabie Wyżnej pod nr 41.

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647