QR Icon

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby które odbędzie się 18.11.2015 roku o godzinie 16:00 na sali obrad w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Porządek obrad:

    1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
    3.Przedstawienie porządku obrad.
    4.Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
    5.Przyjęcie porządku obrad.
    6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
    15.Wolne wnioski.
    Zamknięcie Zebrania.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647