Drukuj

Logo UE

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy dwóch szkół gimnazjalnych w Gminie Raba Wyżna w zakresie kształtowania u uczniów podstawowych kompetencji kluczowych poprzez organizację wsparcia dla 21 nauczycieli i 479 uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT do dnia 31.07.2019.
Partnerem współrealizującym zadania w ramach projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie.

Wartość całkowita projektu: 846 067, 50 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Dofinansowanie projektu z UE: 719 157,37 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa: 84 606,75 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
1. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodnicze i informatyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, fizyki i informatyki, zakup sprzętu TIK, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, modernizację sieci internetowej, a także utworzenie pracowni międzyszkolnej.
2. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej, promujemy naszą wiedzę
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki z uwzględnieniem nauki gry w szachy, zakup oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.
3. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodniczo-informatyczne w Gimnazjum w Skawie
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych z zakresu: biologii, chemii, fizyki i informatyki, zakup sprzętu TIK, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, modernizację sieci internetowej.
4. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Skawie
Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, zakup pomocy dydaktycznych.
5. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczno-przyrodnicze w trakcie wycieczek edukacyjnych Gimnazjum w Skawie i w Rabie Wyżnej
Zadanie obejmuje: organizację wycieczek edukacyjnych do Kopalni Soli w Bochni, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie dla uczniów gimnazjum w Rabie Wyżnej i Skawie.
6. Szkolenia dla nauczycieli nt. wykorzystania TIK w nauczaniu
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli gimnazjów biorących udział w projekcie oraz przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera – Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie
7. Szkolenia dla nauczycieli nt. prowadzenia zajęć z uczniami
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń dla nauczycieli gimnazjów biorących udział w projekcie oraz przygotowanie, obsługę merytoryczną i techniczną webinariów. Zadanie realizowane przez partnera – Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie
REZULTATY:
Główne rezultaty projektu to nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych z matematyki, nauk przyrodniczych i informatyki, podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, jak również zwiększenie potencjału edukacyjnego szkół na skutek uzupełnienia bazy dydaktycznej o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:
· 21 nauczycieli uzyska kwalifikacje i nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
- 479 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- 2 gimnazja będą wykorzystywać sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- powstanie jedna pracownia międzyszkolna w Gimnazjum w Rabie Wyżnej.
OKRES REALIZACJI:
01.08.2017 r. – 31.07.2019r.
STAN REALIZACJI:
14.06.2017 r. - podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu (umowa nr: RPMP.10.01.03-12-0291/16-00).

 

 

Załączniki:

SP Raba Wyżna
Regulamin rekrutacji
zał. 1 formularz rekrutacyjny
zał. 2 karta zgłoszenia
zał. 3 oświadczenie
zał. 4 oświadczenie wizerunek
zał. 5 deklaracja udziału

SP Skawa
Regulamin rekrutacji
zał. 1 formularz rekrutacyjny
zał. 2 karta zgłoszenia
zał. 3 oświadczenie
zał. 4 oświadczenie wizerunek
zał. 5 deklaracja udziału

Odsłony: 1016