Drukuj

LogoUE

Wnioskodawcą projektu jest: Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Partnerem projektu jest Gmina Raba Wyżna oraz 114 innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartość całkowita projektu: 54 117 836,96 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Dofinansowanie projektu dla Gminy Raba Wyżna ze środków UE oraz budżetu państwa: 77 284,00  PLN
CEL PROJEKTU:
Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów za pomocą utworzonych 300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) na terenie województwa, jak również dzięki przeprowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych dla doradców zawodowych prowadzących SPInKi, stworzeniu jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizację Festiwalu Zawodów.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
Gmina Raba Wyżna - Stworzenie i prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
W ramach zadania zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKi) w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej oraz Gimnazjum nr 2 w Skawie.
Zadania w SPInKach w poszczególnych szkołach realizowane będą przez odpowiednio przeszkolonych doradców zawodowych.

Funkcjonowanie SPIneK będzie odbywało się według jednolitych standardów (m.in. treści zajęć i harmonogramów pracy doradców) wypracowanych w projekcie przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb szkół zidentyfikowanych w diagnozach potrzeb.
Wsparcie doradcze dla uczniów będzie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów nim objętych.
Do zadań realizowanych w SPInKach należeć będzie m.in.:
- prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji,
- organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Zajęcia warsztatowe oraz indywidualne będą dostępne dla uczniów wszystkich klas danej szkoły.

REZULTATY:
Zapewnienie 33 0000 uczniom Województwa Małopolskiego pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno –zawodowej, w tym 324 uczniom w Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej i 180 uczniom w Gimnazjum nr 2 w Skawie.

OKRES REALIZACJI:
01.01.2016 r. – 31.12.2021 r.
STAN REALIZACJI:
14.04.2017 r. - podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” z Województwem Małopolskim.

Odsłony: 988