Drukuj

ZAPYTANIE   OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PAPIERNICZO- BIUROWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU p.n "JA w świecie= przyroda + matematyka + informatyka".


WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 30 000 EURO BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
       
    Szkołą Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 120, Regon: 490 452 722, NIP: 735-10-59-896

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

    Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.
Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych – w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

III.ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego  zamówienia:
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w związku z realizacją Zadania nr 2 pn. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej, promujemy naszą wiedzę w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. „JA w świecie = przyroda +matematyka +informatyka”.

Dostawa powinna składać się z 3 zestawów, których specyfikacje przedstawia się poniżej:

Zestaw 1, w skład którego wchodzą:
1. Nożyczki 21cm – 10,00 szt.
2. A4 Papier Photo Glossy 200g/100 -  3,00 opk.
3. Papier Photo Glossy 280g 10x15cm  - 2,00 opk.
4. Karton ozdobny standard 230g Kora biały /20 ark/  -2,00 opk.
5. Blok techniczny A4 kolorowy 10 kartek - 4,00 szt.

Zestaw 2, w skład którego wchodzą:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 36,00 ryz.
2. Taśma dwustronna 50mmx5m - 3,00 szt.
3. Taśma dwustronna samoprzylepna 24mmx10m - 3,00 szt.

Zestaw 3, w skład którego wchodzą:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 11,00 ryz
2. Klej w sztyfcie 8g  - 10,00 szt.
3. Kreda szkolna kolorowa kwadratowa B5 /50szt./ - 6,00 opk.
4. Kreda szkolna biała kwadratowa B1 / 50 szt. / - 16,00 opk.
5. Długopis żelowy automatyczny niebieski - 24,00 szt.
6. Marker permanentny okrągły zielony - 1,00 szt.
7. Marker permanentny okrągły niebieski - 1,00 szt.
8. Marker permanentny okrągły czerwony - 1,00 szt.
9. Marker permanentny okrągły czarny - 1,00 szt.
10. Bristol (karton) B1 70 x 100 cm biały 250g - 40,00 szt.
11. Blok techniczny A4 biały 10 kartek - 4,00 szt.
12. Klej w tubie 45 g - 10,00 szt.
    

IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 18.10.2017r. - 23.10.2017r

V.KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY  ORAZ  ICH WAGA:
x cena 100 %                ? termin wykonania ….............%   ?szybkość dostawy ….............%  
?koszty eksploatacji….............%     ?gwarancja …..............%     ? inne walory….............%  

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 16.10.2017r
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Raba Wyżna do godz. 10.00. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty faxem na numer: -   lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. odpis, wydruk lub kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni  stawiane kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Załączniki:
1.  Formularz ofertowy

..................................                                                                      ……………………………
             Data                                                                                   Podpis Zamawiającego
         Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

pieczątka Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

    Nawiązując do zapytania ofertowego (zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych –    w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług) skierowanego do nas przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej na:
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w związku z realizacją Zadania nr 2 pn. Kształtujemy efektywnie kompetencje matematyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej, promujemy naszą wiedzę w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. „JA w świecie = przyroda +matematyka +informatyka”.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przesłanym zapytaniem za następującą cenę:

Zestaw 1.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 2.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 3.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................

Razem zestaw 1 do 3.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................

                        
Ponadto oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób (należy odpowiednio uzupełnić, jeżeli w Zapytaniu ofertowym  w pkt V zaznaczono „ inne – poza ceną – kryteria stawiane wykonawcy”): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: …………………………………. / całość zamówienia wykonamy własnymi siłami.*
dnia ….................................
                          (miejscowość)
….......................................
                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy/
                                osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
 

Odsłony: 403