QR Icon

ZAPYTANIE   OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PLASTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU p.n "Matematyka, przyroda, informatyka- znam, umiem i rozumiem".

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 30 000 EURO BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG


I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
       
   Szkołą Podstawową Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie 34-713 Skawa,
Skawa 584A, Regon: 490 452 751, NIP: 735-10-59-643

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

    Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.
Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych – w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

III.ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego  zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych i plastycznych w związku z realizacją Zadania nr 3 pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0291/16 p.n. „Matematyka, przyroda, informatyka - znam, umiem i rozumiem”

Dostawa powinna składać się z zestawu, którego specyfikację przedstawia się poniżej:

Zestaw , w skład którego wchodzą:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark- 77,00 ryz.

    

IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 18.06.2018r. - 22.06.2018r

V. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY  ORAZ  ICH WAGA:
x cena 100 %                ? termin wykonania ….............%   ?szybkość dostawy ….............%  
?koszty eksploatacji….............%     ?gwarancja …..............%     ? inne walory….............%  

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 06.06.2018r
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa Nr 1  w Skawie do godz. 10.00. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty faxem na numer: -182686722   lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat @sp1skawa.pl

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. odpis, wydruk lub kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni  stawiane kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Załączniki:
1.  Formularz ofertowy

..................................                                                                      ……………………………
             Data                                                                                    Podpis Zamawiającego
         Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

pieczątka Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

    Nawiązując do zapytania ofertowego (zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych –    w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług) skierowanego do nas przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawie na:
Dostawa materiałów biurowych i plastycznych w związku z realizacją Zadania nr 3 pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe u uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0291/16 p.n. „Matematyka, przyroda, informatyka - znam, umiem i rozumiem”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przesłanym zapytaniem za następującą cenę:Razem zestaw  
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................

                        
Ponadto oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób (należy odpowiednio uzupełnić, jeżeli w Zapytaniu ofertowym  w pkt V zaznaczono „ inne – poza ceną – kryteria stawiane wykonawcy”): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: …………………………………. / całość zamówienia wykonamy własnymi siłami.*
dnia …...................................
                          (miejscowość)
…........................................
                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy/
                                osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647