QR Icon

Projekt pn. „Do przedszkola chodź i TY” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Wartość całkowita projektu: 885 199,02 PLN.

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 750 431,02 PLN.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Raba Wyżna poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, wzmocnienie wsparcia dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami oraz organizację zajęć wyrównujących szanse i kompetencje kluczowe dzieci z przedszkoli w Rokicinach Podhalańskich, Skawie, Rabie Wyżnej. Dodatkowo przewiduje się organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie działania przewidziano do 31.08.2021 r.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
1. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami- specjalistyczne zajęcia.
Zadanie obejmuje: zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz organizację dodatkowych zajęć w Przedszkolu w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich. Wsparcie będzie realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

2. Utworzenie placu zabaw.
Zadanie obejmuje: doposażenie istniejących trzech przedszkolnych palców zabaw w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich.

3. Wyposażenie pomieszczeń.
Zadanie obejmuje: zakup i wyposażenie dodatkowej sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w Przedszkolu w Skawie w podstawowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Termin realizacji: od 01.02.2020 r. do 31.08.2021 r.

4. Prowadzenie przedszkola.
Zadanie obejmuje: utworzenie w istniejącym Przedszkolu w Skawie nowego oddziału dla 25 dzieci. Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się w 01.03.2020 r. Działalność bieżąca przedszkola będzie finansowana od 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. (12 miesięcy). W ramach zadania organizowane będą zajęcia edukacji przedszkolnej w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców oraz zapewnienie wyżywienia i opieki dla zakwalifikowanych dzieci.

5. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów- OWP Skawa, Raba Wyżna.
Zadanie obejmuje: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w przedszkolach w Rabie Wyżnej i Skawie w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Będą to zajęcia indywidualne lub grupowe odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Wsparcie otrzyma 96 dzieci. Zajęcia będą realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

6. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów- OWP Rokiciny Podhalańskie.
Zadanie obejmuje: realizację zajęć edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Rokicinach Podhalańskich w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Będą to zajęcia indywidualne lub grupowe odpowiadające merytorycznie zdiagnozowanym deficytom. Zajęcia będą realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

7. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne.
Zadanie obejmuje: zajęcia indywidualne lub grupowe mające za zadanie kształtowanie kompetencji kluczowych tj. językowych, ICT, kreatywności w przedszkolach w Rabie Wyżnej, Skawie i Rokicinach Podhalańskich. Zajęcia będą realizowane przez 12 miesięcy od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Wsparcie otrzyma 75 dzieci. W ramach zadania zaplanowano: zajęcia z programowania i kodowania, zajęcia plastyczne, zajęcia matematyczno- przyrodnicze, wycieczki edukacyjne.

8.   Dokształcanie nauczycieli.
Zadanie obejmuje: udział nauczycieli przedszkoli z Raby Wyżnej, Skawy i Rokicin Podhalańskich w studiach podyplomowych oraz organizowanych szkoleniach.

REZULTATY:
- utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych,
- rozwój kompetencji kluczowych u 75 dzieci,
- wyrównanie zdiagnozowanych deficytów u 96 dzieci,
- podniesienie kompetencji i umiejętności u 21 nauczycieli.

Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych zadań osiągnięte zostaną wskaźniki produktu i rezultatu, zwiększą się szanse edukacyjne dzieci, zostaną wyrównane zdiagnozowane deficyty, nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli.

Projekt zakłada wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami) tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji.

OKRES REALIZACJI:
01.02.2020 r. – 31.08.2021 r.

STAN REALIZACJI:
13.12.2019 r. - podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu (umowa nr: RPMP.10.01.02-12-0183/19-00).

 

Załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Załącznik nr 7 do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego

 

 REGULAMIN REKRUTACJI- ZAJ. DODATKOWE- PG SKAWA

REGULAMIN REKRUTACJI- ZAJ. DODATKOWE-PG RABA WYŻNA

REGULAMIN REKRUTACJI- ZAJ. DODATKOWE_ZSR ROKICINY PODHALAŃSKIE

 Załącznik do Formularza rekrutacyjnego_zaj. dodatk

Załącznik nr 1 do Informacji o spełnianiu kryteriów na kolejnych etapach rekrutacyjnych_zaj. dodatk

Załącznik nr 1 do Regulaminu_zaj. dodatk

Załącznik nr 2 do Informacji o spełnianiu kryteriów na kolejnych etapach rekrutacyjnych_zaj. dodatk 

Załącznik nr 2 do Regulaminu_zaj. dodatk

Załącznik nr 3 do Informacji o spełnianiu kryteriów na kolejnych etapach rekrutacyjnych_zaj. dodatk

Załącznik nr 3 do Regulaminu_zaj. dodatk

Załącznik nr 4 do Informacji o spełnianiu kryteriów na kolejnych etapach rekrutacyjnych_zaj. dodatk

Załącznik nr 4 do Regulaminu_zaj. dodatk

Załącznik nr 5 do Informacji o spełnianiu kryteriów na kolejnych etapach rekrutacyjnych_zaj. dodatk

Załącznik nr 5 do Regulaminu_zaj. dodatk

Załącznik nr 6 do Regulaminu_zaj. dodatk

 

Opr. ZEAS w Rabie Wyżnej

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647