QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków do w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2018 - 2020 na terenie Gminy Raba Wyżna.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy.

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna adres Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna pokój 3-02.

 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. Nr 3-02 oraz pod numerem telefonu 18 2691 266.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

logo UE Malopolska m

Gmina Raba Wyżna realizuje projekt pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym”

Czytaj dalej

Drukuj

>

Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej

log ue obszar1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyelimionowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Drukuj

>

Przebudowa drogi gminnej nr 364195K Ohladowa w miejscowości Podsarnie w km 0+425-0+760

log ue obszar1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu polepszenie infrastruktury drogowej we wsi Podsarnie, który umożliwi szybsze, bezpieczniejsze dotarcie do budynków użyteczności publicznej, a który w obecnych warunkach stwarza zagrożenie zdrowia i życia na odległości 335 mb współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647