Drukuj

Od dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W dniu 26 września 2014 r. w godz. 9.00-15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielem lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Odsłony: 4573