Drukuj

O wydaniu postanowienia nie stwierdzającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 25.03.2010r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Ujęcie wody na potoku Stachorówka wraz z SUW i siecią wodociągową dla Skawy gm. Raba Wyżna ’’ ( wykaz nieruchomości, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia), zostało wydane przez Wójta Gminy Raba Wyżna postanowienie ( znak; GRO: 7624/18/2009)  o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej – 34-721 Raba Wyżna 41 w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( p. 3-07).
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Raba Wyżna ( www.rabawyzna.pl) oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku ( EKOPORTAL), jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej , adres: 34-721 Raba Wyzna 41. 
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz


Odsłony: 5030