Drukuj

Raba Wyżna, 12.1.2015r.

Raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna podlega corocznemu przeglądowi (weryfikacji działania) oraz stałemu monitoringowi przez pracowników Urzędu Gminy oraz społeczności lokalnej.
Celem przeprowadzenia przeglądu corocznego oraz bieżącego monitorowania jest dążenie do tego, aby Kodeks Etyczny był dokumentem aktualnym, znanym i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych Urzędników.
Monitorowanie funkcjonowania Kodeksu Etycznego odbywało się na bieżąco. Pracownicy Urzędu mogli przedstawiać spostrzeżenia i propozycje w tej mierze do Referatu Organizacyjnego. Natomiast mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu pisemnie. Informacje uzyskane w wyniku monitorowania brane są później pod uwagę przy tworzeniu raportu z funkcjonowania kodeksu.
Pracowników Urzędu informuje się o raporcie i poczynionych w nim ustaleniach, wskazując ewentualne nieprawidłowości w ich postawie i przestrzeganiu zasad kodeksu etycznego. Każdy z pracowników powinien zapoznać się z raportem i dołożyć wszelkich starań, aby jego postępowanie nie budziło zastrzeżeń i było zgodne z przyjętym Kodeksem Etycznym.
Raport będący podsumowaniem corocznego przeglądu Kodeksu Etycznego podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu. Pracowników informuje się o wynikach raportu poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie Urzędu.

Do 30 czerwca 2014 roku nie wpłynęły żadne propozycji czy uwagi do obowiązującego Kodeksu Etycznego.
Do 31 grudnia 2014 roku nie zostały zgłoszone przypadki naruszenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna.


Robert Migiel
Sekretarz Gminy

Odsłony: 966