Drukuj

Dotyczy zmiany kategorii przejazdu kolejowo - drogowego w miejscowości Skawa.

Treść zawiadomienia
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo- drogowego w km 27,789 kat. C na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w m. Skawa w ciągu drogi niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej gminnej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (dz. U. 2015r. poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo – drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych, a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 01.10.2018r. Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres ul. Kolejowa 27, 33-300 Nowy Sącz (I piętro pokój nr 3, telefon kontaktowy 018 5352341)

 

Odsłony: 433