QR Icon

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 23 października 2018 r.  do godz. 15:45 w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października  2018 r. o godz. 10:00

 Wykaz przewidywanych do realizacji zadań na stanowisku w zakresie:
- obsługa systemu dopłat dla rolników,
- zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
- koordynacja działań na rzecz rozwoju rolnictwa,
- prowadzenie czynności związanych z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ochrony środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości,
- ochrony powietrza,
- nadzór na terenami przeznaczonymi do zalesień,
- prowadzenie rejestru pomników przyrody i zabytków,
- decyzji środowiskowych uwarunkowań, zgody na realizację przedsięwzięcia,
- ochrona wód oraz zadania wynikające z przepisów ustawy prawo wodne,
- przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów z realizacji zadań referatu,
- prowadzenie spraw z zakresu odpadów niebezpiecznych,
- archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji,
- udział w pracach grup roboczych w zakresie powierzonych zadań,
- prowadzenie spraw i koordynacja realizowanych programów z udziałem środków zewnętrznych,
- obsługa systemów informatycznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy...

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647