QR Icon

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne, będące:
    • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
    • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
    • użytkownikami wieczystymi gruntów,
    • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, odpowiedzialne są za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Raba Wyżna w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
     1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
     2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
         a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
         b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
         c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

Wobec powyższego podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Raba Wyżna uzupełnione Oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju 3.02 lub pod nr telefonu 182691250 wew. 31,
a także na stronie Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: http://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji 

 

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Raba Wyżna

Źródło: BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647