QR Icon

 W związku z licznymi interwencjami w sprawie odśnieżania chodników informujemy, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ogólnych reguł Kodeksu cywilnego, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż nieruchomości mają:
-  właściciele,
-  współwłaściciele,
-  użytkownicy wieczyści,
-  zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący.

Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Oznacza to, że skoro spadł śnieg, to trzeba odśnieżyć chodnik, aby umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika (od strony drogi) – tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie wolno go zgarniać  na jezdnię.
Natomiast w myśl powyższej ustawy do obowiązków zarządu danej drogi należy: pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy w przypadku usypania przez właścicieli dużych pryzm śniegu wzdłuż chodników, a które uniemożliwiałby dalsze odśnieżanie chodników, zarządca zleci wykonawcy zimowego utrzymania dróg uprzątnięcie i wywózkę zalegających pryzm śniegu na chodnikach.


Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647