Drukuj

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy
WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA  PRZETARG W CELU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu - otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok Sekretariatu Wójta Gminy), 20 kwietnia 2020 r., godz.: 10:00
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego objęte niniejszym ogłoszeniem:
Teren Szkoły Podstawowej w Skawie, Szkoła Filialna 584 a, po uprzednim skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie za przedmiotową sprawę pod numerem telefonu 515 062 108.
4. Rodzaj, typ i ilość składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:
Pojazdy (2 szt.):

Pojazd I.
marka, model: AUTOSAN   H10.10 TYP 13
numer rejestracyjny: KNT GR40
data pierwszej rejestracji pojazdu: 18.05.1999 roku
rodzaj pojazdu: AUTOBUS dalekobieżny 2 drzwiowy 43 osobowy
rok produkcji: 1999
liczba miejsc siedzących: 43
liczba osi: 2
rodzaj napędu:4x2
stan licznika: 737 tys. km.
Dop.masa całk.:13000 kg
Rozstaw osi: 5000 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Pojemność: 6177 ccm
Moc silnika: 151 kW (205 KM)
Rodzaj paliwa-zasilanie: ON/turbo
Długość/szerokość/Wysokość: 10435 mm / 2500 mm / 3175 mm
Nadwozie kolor: biały akrylowy


Pojazd II.
marka, model: AUTOSAN   H9.21 TYP 12.5t
numer rejestracyjny: KNT 01FJ
data pierwszej rejestracji pojazdu: 13.08.2002 roku
rodzaj pojazdu: AUTOBUS dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy
rok produkcji: 2002
liczba miejsc siedzących: 39
liczba osi: 2
rodzaj napędu:4x2
stan licznika: 300 702 km.
Dop.masa całk.:12500 kg
Rozstaw osi: 4700 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Pojemność: 6540 ccm
Moc silnika: 110 kW ( 150 KM)
Rodzaj paliwa-zasilanie: ON/turbo
Długość/szerokość/Wysokość: 10000 mm / 2500 mm / 3175 mm
Nadwozie kolor: pomarańczowy akrylowy

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia:
Wysokość wadium: 500,00 zł, (pięćset złotych) jeżeli oferta składana jest na zakup jednego pojazdu; natomiast  1 000,00 (jeden tysiąc) gdy oferta składana jest na zakup dwóch pojazdów. Wadium wnosić należy wyłącznie w formie pieniężnej.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 18 8815 0002 0000 0000 0260 0003, w tytule przelewu wpisując: „zakup POJAZDU…...KNT…...”
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zawrotowi w przypadku, gdy: Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Cena wywoławcza:
I  pojazdu KNT GR40   : 9 000,00 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
II  pojazdu  KNT 01FJ  : 9200,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście złotych)

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta powinna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
4) Oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych .
Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferent  ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której określa czy ofertę składa na jeden tylko pojazd czy na dwa.
Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. .
Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy i adresu siedziby Wykonawcy) i podpisanej w następujący sposób:
Sprzedaż autobusów będących własnością Gminy Raba Wyżna
Pojazd…………...* o nr rejestracyjnym……………….*
Pojazd…………...* o nr rejestracyjnym……………….*
*Należy uzupełnić w zależności czy oferta jest na  jeden czy dwa pojazdy
Nie otwierać przed dniem 20.04.2020 r., godz. 10:00
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 20.04.2020 r. do godziny 10:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2020 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu Wójta Gminy) o godz. 10:15.
Oferta jest wiążąca 21 dni  od dnia złożenia oferty.

Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

9. Z wzorem umowy sprzedaży można zapoznać się w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok 1-11 .

10. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od otwarcia przetargu.
11. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
2) nie  spełnia wymogów określonych w pkt 7 lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
3) Uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
12. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
13. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
14. Jeżeli okaże się, że kilku Uczestników zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami i zawiadamia tych uczestników o terminie i miejscu aukcji, nie krótszym niż 3 dni.
15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez komisję przetargową w zawiadomieniu, nie dłuższym niż 7  dni.

17. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku lokalnym oraz w miejscu publicznie dostępnym w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Raba Wyżna
mgr Andrzej Dziwisz

Odsłony: 266