QR Icon

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597 z późn. zm.)

Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora …................... (podać nazwę i adres jednostki)”: w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 745 – 1545 lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 16.06.2020 r. do godziny 1545.
2. W konkursie nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Szczegóły konkursu są umieszczone w BIP Urzędu Gminy w zakładce Oświata->Konkursy na dyrektora

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647