QR Icon

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 21 grudnia 2020 r.  do godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy, 34-721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 14:30.

Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
- znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,  prawo zamówień publicznych, prawo oświatowe w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, prawo  finansów publicznych, funduszu sołeckiego, finansowania działalności organizacji pożytku publicznego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i RODO.  
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
- wymagane wykształcenie wyższe.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647