QR Icon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej   realizuje   program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Flaga biało-czerwona i głodło Polski

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych,  w szczególności osób samotnych,  w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Ze środków przekazanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,  o którym mowa w art.8 ww ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia  w szczególności:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

  • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Gmina Raba Wyżna w roku 2021 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".

Wartość dofinansowania 96.990,00 zł.

Źródło: https://gopsrw.pl/swidczenia-z-pomocy-spolecznej/n,posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023

 

Całkowity koszt zadania 121.238,00 zł.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647