QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej - podinspektor d/s obsługi podmiotów gospodarczych,  pożarnictwa i stowarzyszeń.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego winna posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  nieposzlakowana opinia,
 • kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasad współpracy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
 • wymagania: biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • wymagane wykształcenie wyższe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 17 stycznia 2023 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy, 34‑721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor d/s obsługi podmiotów gospodarczych, pożarnictwa i stowarzyszeń lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 14:30.

Szczegółowe informacje w BIP Urzędu Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647