QR Icon

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania:  "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków. Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana Mateusza Wanata.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, oznaczone w ewidencji gruntów:

w powiecie suskim

jedn. ewid. Sucha  Beskidzka, w obrębie 0001 Sucha Beskidzka:

8751, 8504/3, 9873, 10390,

jedn. ewid. Maków Podhalański, w obrębie 0001 Maków Podhalański:

4738/1,

jedn. ewid. Gm. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Białka:

40/15, 4615/1, 877/9, 876/8, 4593/5, 4593/6, 4543/40,

jedn. ewid. Gm. Jordanów, w obrębie 0003 Osielec:

9848, 9847, 4477,

jedn. ewid. Gm. Bystra Sidzina, w obrębie 0001 Bystra Podhalańska:

4209/215, 3917/20, 3793/8, 5197/12,

jedn. ewid. Jordanów, w obrębie 0001 Jordanów:
5543, 5652, 5567, 

w powiecie nowotarskim

jedn. ewid. Raba Wyżna, w obrębie 0008 Skawa:

2297/11, 2522/16, 2522/15, 2522/14, 2295/5, 2295/4, 2073/3, 2030/10, 2030/15, 2030/19.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.9.2023.

Kontakt z organem zapewniony jest:

 1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji
  elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;
 2. pocztą tradycyjną - uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
 3. osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-456).

Na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, opublikowano mapy z przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/Wydziały/Infrastruktury/Repozytorium plików/ nazwa inwestycji

POUCZENIA

Informuje się, że zgodnie z przepisami utk: Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

 1. wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
 2. właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;
 3. pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację linii kolejowej, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach  podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (przepisu tego nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez PKP S.A. w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podst. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa  państwowego PKP). Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu jest nieważna;
 2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);
 3. w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (chyba, że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
  o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie będącej własnością Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 2. przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego,
  • nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:

 1. Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa).
 2. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa).
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).
 4. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).
 5. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi(art. 40 § 1 Kpa).
 6. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa).
 7. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego(art. 40 § 4 Kpa).
 8. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 9. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa).
 10. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):

 • w prasie lokalnej,
 • na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Urzędu Miasta Jordanowa, Urzędu Gminy Jordanów, Urzędu Gminy Raba Wyżna

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647